Auditorias On Line

La auditoria documental com a economia del procés


En la majoria dels casos, mes del 50% del temps de auditoria dels Sistemes de Gestió, es dedica a la revisió documental


En Ecològic Girona, S.L., mitjançant la utilització d'eines gratuïtes de comunicació (Skype), correu electónico, telèfon, whatsap, etc..., sistemes d'emmagatzematge de documents en  el núvol (Dropbox o Drive), que es troben a l'abast de tots, podem reduir de forma considerable, el cost  de la auditoria, ja que es escurcen considerablement els temps "In situ", això contribueix a una important rebaixa de costos per estalvi en hostalatge, dietes, despeses de desplaçament, etc.

Aquest sistema implica en alguns casos una reducció de temps presencials de mes del 50%, la qual cosa reverteix en una menor dedicació al temps de auditoria per part dels responsables d'àrea de l'empresa i major dedicació a atendre les seves funcions i responsabildades.

 Inici del procè


Durant el procés d'auditoria documental, el auditor cap comprèn i obté una visió general del client i de les seves activitats relacionades amb el seu Sistema de Gestió, la qual cosa ajuda a identificar les principals àrees de risc, punts febles i altres punts que durant les següents fases s'han d'investigar, avaluar o muestrear.

Per iniciar el procés de auditoria On line, se li sol·licitarà al client tota la informació (mitjançant Llistat d'evidències que haurà d'aportar i penjar en Dropbox), que sigui necessària per a una adequada anàlisi estratègica i de riscos, enfocat a planificar la auditoria In-Situ.

 Anàlisi de riscos


L'anàlisi de riscos permet identificar quins són els punts clau on poden existir majors riscos d'aparició d'incompliments, ja sigui contra un punt de Norma o sobre un procediment intern de l'organització.

 Anàlisi estratègica


Durante esta fase, se establecen las prioridades del Plan de auditoria, mediante el uso de Skype, se podrán mantener entrevistas “On Line” con los responsables de la empresa.

En caso de necesitar algún tipo de información adicional, esta será solicitada por el equipo auditor.

 Realització de l'auditoria documental


L'auditor en Cap revisa tota la documentació rebuda i la compara amb els requisits establerts en la Norma o Normes implantades en l'empresa (ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, etc.), així com amb els requisits de compliment de les obligacions descrites en els procediments o instruccions pròpies de l'organització.

Emissió de l'informe


Una vegada finalitzada la auditoria, l'Auditor en Cap, emetrà un informe detallat que contindrà totes les evidències  oposades en cadascun dels processos operatius auditats, aquest informe inclourà la identificació de No conformitats (si les hi hagués),  Observacions, Oportunitats de millora i Punts forts, així com una valoració quantificada del compliment dels requisits auditats.

 


L'auditoria "On Line", complementa la  Auditoria "In situ"

Les empreses poden contractar una auditoria exclusivament documental del seu Sistema de Gestió, o bé una auditoria completa, en la qual després de la auditoria documental, es realitzi la visita In situ i s'auditin els processos operatius i instal·lacions.

 L'auditoria documental "On line", és el mètode mès econòmic, àgil i fiable per conèixer les necessitats i llacunes que en aquests moments té la seva empresa, en relació amb els requisits de les noves versions del 2015 de les normes ISO


Recordi que el 14 de setembre de 2018, tots els certificats de Sistemes de Gestió basats en ISO 9001 i ISO 14001 que no s'hagin adaptat a les versions de 2015, deixarán de ser vàlids


Ecològic Girona, S.L., té la responsabilitat de recomanar-li molt seriosament, que iniciï la planificació de la seva transició al més aviat possible.

 

 Si desitja reservar dates, posi's en contacte amb el nostre Departament d'Atenció al Client al més aviat possible.