Informació addicional

Gestió de la Millora

Eina, en suport Excel (modificable), que integra la gestió de riscos, oportunitats, accions preventives, accions correctives, no conformitats, oportunitats de millora, la seva presentació gràfica i anàlisi estadística interanual.

90.00 45.00

Per fi una eina que tracta de forma integrada la identificació, analis, tractament, representació gràfica i estadística de tots els elements de el sistema de gestió que permeten la millora contínua:

  • Identificació i avaluació de riscos associats als processos de sistema de gestió
  • Identificació i tractament d'accions associades als riscos identificats (Accions correctives, o Accions de millora)
  • Representació gràfica de riscos i nivells identificats, així com la seva evolució interanual
  • Registre i tractament d'incidències (No Conformitats, Observacions, etc ...), Tractament gràfic de l'estat de les accions associades
  • Registre i tractament d'Oportunitats procedents de l'anàlisi estratègic, auditories, suggeriments de treballadors, clients, etc ...
  • Representació gràfica de l'estat de les oprtunidades identificades i de les accions preses.