• Riscos y oportunitats

Gestió de la Millora

Eina, en suport Excel (modificable), que integra la gestió de riscos, oportunitats, accions preventives, accions correctives, no conformitats, oportunitats de millora, la seva presentació gràfica i anàlisi estadística interanual.

90.00 45.00

Per fi una eina que tracta de forma integrada la identificació, analis, tractament, representació gràfica i estadística de tots els elements de el sistema de gestió que permeten la millora contínua:

  • Identificació i avaluació de riscos associats als processos de sistema de gestió
  • Identificació i tractament d'accions associades als riscos identificats (Accions correctives, o Accions de millora)
  • Representació gràfica de riscos i nivells identificats, així com la seva evolució interanual
  • Registre i tractament d'incidències (No Conformitats, Observacions, etc ...), Tractament gràfic de l'estat de les accions associades
  • Registre i tractament d'Oportunitats procedents de l'anàlisi estratègic, auditories, suggeriments de treballadors, clients, etc ...
  • Representació gràfica de l'estat de les oprtunidades identificades i de les accions preses.