Com fer l'anàlisi de riscos, segons ISO 9001: 2015.

Una anàlisi de riscos permet la identificació de punts febles, amb la finalitat d'establir accions preventives per disminuir i eliminar els riscos els quals es veu sotmesa una empresa.

Una completa eina d'Excel ens ajudarà a identificar els perills als quals es troba somentida una organització, així com a avaluar els riscos associats.
Després de l'avaluació de la probabilitat i les conseqüències, l'organització podrà valorar el nivell de risc existent després de la implantació de les accions de control dutes a terme per l'empresa.
Finalment, l'aplicació ens indicarà com és el nivell residual de risc de manera que l'empresa pugui valorar si aquest nivell és superior al nivell acceptable, en aquest cas, permitiá el registre i seguiment d'accions preventives.

Pots aconseguir l'eina de analisis de riscos, en la nostra secció de productes